Baggrund

I henhold til den Fælles Fiskeripolitik indføres en landingsforpligtelse (LO) mellem 2015 og 2019 fiskeri af alle TAC arter i EU-farvande eller EU-fiskerfartøjers fiskeri uden for EU-farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion. Dette betyder, at EU overgår fra et landingskvotesystem til et fangstkvotesystem, hvor alle fangster af kvoterede arter skal kvoteafskrives og ilandbringes. Landingsforpligtelsen kan derfor potentielt betyde en voldsomt forringet rentabilitet i de danske fiskerier, idet fiskerier standses hvis kvoten af en enkelt art er opbrugt (’choke species’ problematikken). Det gør sig gældende for den enkelte fisker, hvis dennes fiskerirettigheder er opbrugt, eller for alle fiskere hvis Danmarks kvote er opbrugt. Der er derfor brug for bl.a. redskabsløsninger, der kan give fiskerne handlemuligheder i forhold til at undgå uønskede fangst af ’choke species’ arter.

https://www.fast-track.dk/baggrund
1 DECEMBER 2021